مشتریان برتر

هدایت هاشمی

افتخار میزبانی و پذیرایی از هنرمند ماندگار جناب آقای هدایت هاشمی

رضا کیانیان

افتخار میزبانی ازهنرمند بااخلاق و محبوب جناب آقای رضا کیانیان

محمد محبیان

افتخار میزبانی از هنرمند خوب و یادگار خواننده محبوب کشور جناب آقای محمد محبیان

http://nanocard.ir/files/static/711-sq3z737k7qkl7s.jpg